Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 10)

UBUTUMWA BWIZA BWO MUGITABO CY’IBYAHISHUWE (10) Yatwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. “Udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye akaduhindura abami n’abatambyi b’Imana ye ari yo na Se, icyubahiro n’ubutware bibe ibye iteka ryose, Amen.” (Ibyah 1:5,6) JON Paulien, umwanditsi w’igitabo “The Gospel from Patmos,” atubwira inkuru y’ukuntu atajyaga ashishikazwa n’umukino wa golufe (golf) kugeza ubwo yagiraga imyaka 40. Uriya mwaka yari yatumiwe mugiterane kimwe cy’abapasitoro maze abapasitoro babibiri bamurarikira kujya kwifatanya na bo gukina ku kibuga cyari hafi aho. Nuko ati: “Mperako njyana na bo ku nzu y’ishyirahamwe ry’abakinira kuri…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 9)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE (9) Yesu Kristo “Jyewe Yohana, ndabandikiye mwebwe abo mumatorero arindwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwe n’ amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku Myuka irindwi iri imbere yayo no kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n’ imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi. ” Ibyah 1:4,5. Birashoboka ko ari ibyo abantu bishyiramo cyangwa ibyo bizera bidafite ishingiro, ariko hari abantu bizera ko ibintu byinshi bibaho mubuzima byisuburamo gatatu. Urugero, hari abantu bizera ko…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 8)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE (8) Ubuntu n’amahoro biva kuri Yesu Kristo “Jyewe Yohana, ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwe n’amahoro……. no kuri Yesu Kristo.” Ibyah 1:4,5. Mu mirongo itangira ya buri gitabo umwanditsi agerageza guhita amenyesha umusomyi umugambi w’icyo gitabo. Igitabo cy’Ibyahishuwe rero na cyo ntabwo gitandukanye n’ibindi kuri iyo ngingo. Imirongo umunani ibanza ya kiriya gitabo ikoze umusogongero werekana insanganyamatsiko nkuru ndetse n’ibyo kiriya gitabo kigendereye. Imyandikire y’uriya musogongero (Ibyah 1: 1-8), ariko, itandukanye n’iy’ibindi bisigaye byose byo muri kiriya…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 7)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE (7) Hahirwa  usoma n’abumva “Hahirwa usoma amagambo y’ubu buhanuzi, hahirwa n’abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi.” Ibyah 1: 3. Uriya murongo uravuga ngo, “Hahirwa usoma……n’abumva….” Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Kuki umuntu umwe asoma maze abandi benshi bakumva? Kuko ku gihe cy’Isezerano Rishya ibitabo byari bicye cyane kandi kubyandika byari bihenze, abantu benshi bashoboraga guhurira ku gitabo kimwe gusa iyo umuntu runaka yabaga arimo kukibasomera mu ijwi riranguruye. Igitabo cy’Ibyahishuwe rero cyari kigenewe gusomerwa mu itorero. Ntabwo cyari kigenewe, kuba igitabo abantu…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 6)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE (6) Akabimenyesha imbata ye “Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana.” Ibyah 1:1. Nyina wa Stefanie yavukiye ku kirwa gito kitwa Krk, hafi y’ubutaka bw’igihugu cya Croatia (Korowasiya) mu cyahoze kitwa Yugoslavia. Akiri umwana yajyaga akunda koga mu mazi abonerana y’inyanja ya Adriatic (agace k’amajyaryguru k’inyanja ya Mediterane gatandukanya Ubutaliyani n’ibindi bihugu birimo Korowasiya na Seribiya) maze agatoragura ibimera byo kugasozi biribwa byitwa “Asparagus” (bizwi nka “asperges”…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Umugabane wa 5)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE Ibikwiriye kuzabaho vuba Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugirango yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba (Ibyah 1:1) Uriya murongo uravuga ko ibivugwa mu gitabo cy’Ibyahishuwe bizabaho vuba. Ni hehe umuhishuzi Yohana yakuye biriya? Ese hari umuntu muzima ufite mu mutwe hakora neza ushobora kuvuga ko mu myaka 1900 ari vuba? Ese ni iki yashakaga kuvuga? Abasobanuzi bamwe bavuga ko ririya jambo “vuba” dukwiriye kuryumva muburyo bw’Imana aho kuryumva muburyo bwacu. Kuko n’ubundi, umunsi umwe ku Mwami Imana ari nk’imyaka igihumbi (2 Petero…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 4)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 4) “Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. (Ibyah 1:1,2) John Paulien, umwanditsi w’igitabo kitwa “The Gospel From Patmos” atubwira inkuru y’ukuntu ubwo umukobwa wabo w’imfura yari afite imyaka itanu y’ubukuru, ubuzima bwo murugo bwabagoye cyane. Umugore we yari atwite umwana wabo wa gatatu. Kuki ubuzima bwabo bwo murugo…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 3)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 3) “Ibyahishuwe na Yesu Kristo…” (Ibyah 1:1) Ingo nyinshi akenshi zigira akamenyero zihuriyeho. Iyo abana bashonje, bakunze gutera hejuru bati, “Mama, ni iki gihari cyo kurya?” Ariko iyo Mama ahuze kuburyo adashobora guhita asubiza icyo kibazo cyangwa se akaba anyarukiye hanze, igikurikiraho ni uko abana bahita bagana mu gikoni maze bakareba niba hari inkono iri kuziko. Iyo basanze ihari, bahita bapfundura kugira ngo barebe icyo batetse. Impumuro y’ibyo kurya biri kuziko ni ikintu cyiza cyane, ariko akenshi izamura…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 2)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE Ibyahishuwe na Yesu Kristo (umugabane wa 2) “Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, agatuma marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana.” (Ibyah 1:1) Turiho mu gihe cy’impinduka nyinshi cyane. Birasa naho bidashoboka ubungubu, by’umwihariko ku bakiri bato, kwiyumvisha ko mu myaka micye ishize nta mudasobwa ngendanwa zabagaho, nta telefone ngendanwa zabagaho, nta CD cyangwa DVD, nta interineti n’irindi koranabuhanga rigezweho muri iki gihe byabagaho. Ibi bintu bicye tumaze kurondora ubwabyo byagiye bihindura ubuzima bwacu…

Read More

Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Igice cya 1)

UBUTUMWA BWIZA BWO MU GITABO CY’IBYAHISHUWE Ibyahishuwe na Yesu Kristo (Igice cya 1) “Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu Kristo.” (Ibyah 1:1,2) Tuvuge ko wagiye kuruhukira ku kirwa cyiza. Nuko umunsi umwe urimo gutembera ku nkengero ihanamye kuburyo hari umukingo muremure hejuru y’amazi, nuko ukanyuzamo ugahagarara ngo witegereze ukuntu umuhengeri usunika amazi maze akaza akikubita ku mabuye ari hepfo. Uruvange rw’umuyaga,…

Read More