Icyo wakora ngo ubyutse urukundo rwazimye

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (39) Icyo wakora ngo ubyutse urukundo rwazimye “Nuko ibuka aho wavuye  ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere.” (Ibyah 2:5) Ushingiye ku busesenguzi bwa Yesu ku itorero rya Efeso, ni iyihe nama yari kubaha? Ijambo rya mbere yavuze ni “ibuka.” Mu rurimi rw’umwimerere rw’Ikigereki ririya jambo riri munshinga y’integeko. Ibi bivuze ko batari baribagiwe urwego umubano wabo n’Imana wahoze uriho. Ariko itorero ryari rikeneye kwiyumvisha uburyo ryarimo rukomeza gutakaza kuburyo bukomeye, rigaterwa umwete no kuba ryari ririmo gusubira inyuma. Ikintu cya kabiri yababwiye ni ukwihana. Iri jambo rikoze…

Read More