UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (38)

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (38) “Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere.” (Ibyah 2:4) Itorero rya Efeso ryayobokaga Yesu cyane, ariko ryari rifite ikibazo. “Ryari ryararetse urukundo rwaryo rwa mbere” kandi ryari ryarateye intambwe ibanza igana mu kaga. Ntawundi muntu wari ubizi uretse Yesu. Efeso ubwayo ishobora kuba itarabonaga ibyo yari irimo ikora, kugeza byibura igihe Igitabo cy’Ibyahishuwe cyaziye. Intambwe za mbere mu gusubira inyuma mubya Mwuka igihe cyose zigenda ziterwa bucece. Kimwe n’inyenyeri irabagirana mukirere kijimye, inkuru y’itorero rya gikristo ryabayeho bwa mbere (ku gihe…

Read More