Kudacogora mu kwihangana

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (35) Kudacogora mukwihangana “Nzi imirimo yawe n’umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora.” (Ibyah 2:2,3). Ahangaha Yesu akoresha amagambo abiri atandukanye y’Ikigereki agira ngo yumvikanishe igitekerezo cyo “kudacogora mu kwihangana” no kudacogora mubihe biruhije no mu ngorane. Mu buryo bumwe ariya magambo agaragaza uburyo bubiri bushobora gukoreshwa mukuvuga ikintu kimwe. Ariko duhurije hamwe buriya buryo bubiri, tubona ubusobanuro bumwe. Ayo magambo abiri avugwa hariya…

Read More