Ingendo zigana mu byerekezo byose

IBYAHISHUWE ( 31) Ingendo zigana mu byerekezo byose “Wandikire marayika w’Itorero ryo muri Efeso uti ‘Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, akagendera hagati y’ibitereko by’amatabaza birindwi by’izahabu. Ibyah 2:1. Ese ariya magambo ashatse kuvuga iki? Ubwo yahaga Yohana ririya yerekwa, Yesu yashakaga kwerekana ko ahora azenguraka agira ngo akemure ibibazo bya buri torero muri ariya arindwi yandikiye yo muri Aziya nto (Turukiya). Yashakaga kwerekana ko asanga buri torero ryose aho riri kandi agaha buri ryose ishusho ye yihariye ijyanye neza n’ ibihe ryarimo kubamo. Niba dushaka kwerekana itandukaniro muri iyi…

Read More