Ibaruwa iteye amatsiko (2)

IBYAHUSHUWE (30) Ibaruwa iteye amatsiko (2) ” Wandikire marayika w’Itorero rya…… (Ibyah 2:1,8,12,18; 3:1,7,14) Ariya matorero arindwi yo mu Byahishuwe, ntabwo yatondetswe hakurikijwe uburyo bwo gukora urutonde bwo muri iki gihe cyacu, ahubwo yashyizwe kurutonde hakurikijwe uburyo bwo gutondeka bwa Giheburayo. Mu buryo bw’urutonde rwa Giheburayo ntabwo ari ngombwa ko ibintu bifite icyo bihuriyeho bitondekwa bikurikiranye. Urugero, kuri ariya matorero arindwi Yesu ntakintu na gito anenga Itirero ry’i Simuruna n’iry’i Filadelifiya (ni ukuvuga irya kabiri n’irya gatandatu); Itorero ry’i Perugamo n’iry’i Sarudi (irya gatatu n’irya gatanu) yimbi asa n’ayasubiye inyuma…

Read More