Ellen White atinya kuvuga ibyo Imana yamweretse

Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati “ntutinye, ahubwo uvuge weguceceka.” (Ibyak 18:9). Iminsi ikabakaba icyumweru nyuma yo guhabwa iyerekwa rye rya mbere Ellen G White yahise ahabwa irindi yerekwa. Muri ririya yerekwa rya mbere yari yabonye Abadiventiste bari mu rugendo rugana mu murwa, bagenda munzira ifunganye kandi igororotse, bamurikiwe n’umucyo mwinshi inyuma yabo ku ntangiriro y’inzira. Nuko Marayika amubwira ko uriya mucyo ari urusaku rwa mugicuku. Ni ukuvuga ubutumwa Abadiventiste b’Abamilerite bahoze babwiriza bwavugaga ko Yesu yagombaga kugaruka ku munsi wo kwezwa kw’ubuturo bwera kuvugwa mu…

Read More