Dore igiti gitangaje

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (41) Dore igiti gitangaje “Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z’igiti cy’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana.” (Ibyah 2:7). Imana yasezeranyije abaneshi bo mu Efeso ingororano yihariye. Bazarya ku giti cy’ubugingo, giherereye ubu ngubu muri Paradiso y’Imana. Niba bisaba kwihana bivuye ku ndiba y umutima kugira ngo umuntu yemererwe kurya kuri kiriya giti, bizaba bijyanye. Ingororano izaba iruta cyane kwitanga kwabayeho. Benshi bazi inkuru ya Gidiyoni, ukuntu yanesheje Abamidiyani ari kumwe n’abarwanyi 300 bari bitwaje imuri (amasitimu) n’amakondera. Ariko benshi bagarukira hariya,…

Read More