Itara ryawe rishobora kuzimurirwa ahandi

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (40) Itara ryawe rishobora kuzimurirwa ahandi “Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri, nkūre igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo nutihana.” (Ibyah 2:5). Jon Paulien, umwanditsi w’igitabo cyitwa “The Gospel From Patmos” atubwira inkuru y’ukuntu mu 1995 yayoboye itsinda ry’abanyeshuri bo muri Kaminuza ya Andrews yo muri Amerika, abajyanye gukora urugendo shuri muri Turukiya, igihugu giherereyemo ahahoze ariya matorero arindwi yo mu gitabo cy’Ibyahishuwe. Umuherekeza wa ruriya rugendo rwabo akaba yari uwitwa Murat, akaba ari umuntu wari ufite inkomoko muri Islamu ariko…

Read More