Kugaragaza urukundo mu bikorwa

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (37) Kugaragaza urukundo mu bikorwa “Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere.” (Ibyah 2:4) Uru rukundo ruvugwa hariya rukubiye hamwe gukunda Uwiteka Imana n’umutima wose no gukunda ukuri, ndetse no gukundana hagati yacu nka benedata, hamwe no gukunda ikiremwa muntu muri rusange. Intambara ishingiye ku nyigisho zazanywe n’abigisha b’ibinyoma yari yaratumye habaho kutumvikana mu itorero rya Efeso. Ibi byagize ingaruka ku bantu benshi mubagumye mu itorero. Ubuyobe bwabashije guhabwa icyicaro kugeza kurwego rwo gukumira ibikorwa bya Mwuka Wera nk’intumwa y’ukuri, ifite inshingano…

Read More