Urukundo rukemura neza ikibazo cy’abanyamakosa

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (36) Urukundo rukemura neza ikibazo cy’abanyamakosa “Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere.” (Ibyah 2:4) Itorero rya Efeso risa n’aho ryarimo risubiramo amateka ya Isiraheli ya mbere yo kujya mubunyage i Babuloni. Mu magambo Yeremiya yandikiye abaturage b’i Yerusalemu Uwiteka yaravuze ati: “Nibutse ineza yo mu bukumi bwawe, n’urukundo rw’ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu.” (Yeremiya 2:2). Imyaka ya mbere ya Isiraheli y’ubuzima bwa Isiraheli mu butayu yaranzwe n’igihe cyo kubana neza no gukiranukira Imana. Ariko noneho ibintu byari byarahindutse: “Ariko nari…

Read More